Noty prawne

Istotne informacje dotyczące świadczonych przez nas usług i zasad współpracy z klientami.

PRZYDATNE INFORMACJE

Działamy zgodnie z poszanowaniem prawa i standardów branżowych

Funkcjonujemy według najwyższych standardów prawnych, branżowych i etycznych. Nasza działalność jest regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podlegamy nadzorowi  KNF oraz ANG Spółdzielni – organizacji zrzeszającej firmy z branży finansowej, której jesteśmy członkiem.

Bezpieczeństwo współpracy z POLASSETS gwarantują poniższe elementy:

Formularz zgody na przetwarzanie danych przez ANG Spółdzielnia


Noty prawneInformacje o ANG Spółdzielnia

Poniżej znajdują się informacje zgodne z wymogiem art. 17 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku „Ustawa”.

POLASSETS Sp. z o.o. jest agentem ANG Spółdzielni. ANG Spółdzielnia w rozumieniu Ustawy jest pośrednikiem powiązanym.

Dane adresowe:

ANG Spółdzielnia
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
NIP: 525 24 89 115
Regon: 142586599
KRS: 0000364515
Tel. +48 22 3955045
kontakt@angkredyty.pl
www.angkredyty.pl

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych:

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego - RPH000073
Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego - RPK001054

Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie: www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo.

ANG Spółdzielnia w rozumieniu Ustawy jest pośrednikiem powiązanym i działa w imieniu i na rzecz instytucji finansowych:

KREDYT HIPOTECZNY

a) Alior Bank SA
b) BNP Paribas Bank Polska SA
c) Bank Handlowy w Warszawie SA
d) Bank Millennium SA
e) Bank Ochrony Środowiska SA
f) Bank Pekao SA
g) Bank Pocztowy SA
h) Santander Bank Polska SA
i) Credit Agricole Bank Polska SA
j) Deutsche Bank Polska SA
k) Eurobank SA
l) ING Bank Śląski SA
m) mBank Hipoteczny SA
n) mBank SA
o) Pekao Bank Hipoteczny SA
p) PKO Bank Hipoteczny SA
q) PKO Bank Polski SA
r) Raiffeisen Bank Polska SA
s) Bank Polskiej Spółdzielczości

KREDYT GOTÓWKOWY/KONSUMENCKI

a) Alior Bank SA
b) Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
c) Bank Pekao SA
d) Bank Pocztowy SA
e) Santander Bank Polska SA
f) EuroBank SA
g) ING Bank Śląski SA
h) mBank SA
i) Mogo Sp. z o.o.
j) Nest Bank SA
k) Raiffeisen Bank Polska SA.

Zakres ofert kredytu hipotecznego dostępny jest na stronie: www. angkredyty.pl/pl/produkty/partnerzy-i-ich-oferty.

ANG Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w formie pieniężnej od instytucji finansowych. Wynagrodzenie należne jest pod warunkiem wypłacenia kredytu/pożyczki przez kredytobiorcę. Wynagrodzenie określone jest stawką procentową od kwoty kredytu udzielonego klientowi za pośrednictwem ANG lub od kwoty prowizji zapłaconej przez klienta. Prowizja pokrywana jest przez instytucję finansową. O wysokości prowizji wypłacanej pośrednikowi klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy o kredyt w formularzu informacyjnym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy.

ANG Spółdzielnia:

• Nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów,
• W rozumieniu Ustawy nie świadczy usług doradczych,
• Na mocy umów z instytucjami finansowymi jest umocowana do:

a) Aktywnego wyszukiwania i obsługi klientów
b) Rzetelnego informowania Klienta o ofercie kredytodawców
c) Przekazania klientom materiałów informacyjnych/reklamowych
d) Przyjmowania od klientów w formie papierowej wniosków o produkty bankowe oraz dokumentów do wniosków zgodnie z przekazanymi przez kredytodawców procedurami postępowania w obszarze obsługi wniosków klientów
e) Pomocy organizacyjnej klientom w procesie zawierania umowy o kredyt
f) Należytego przechowywania otrzymanych od klienta dokumentów w trakcie wykonywania czynności pośrednictwa.

Klient mający zastrzeżenia do działalności ANG Spółdzielni lub działalności jej współpracowników może zwrócić się do Zarządu ANG Spółdzielni. Poniżej znajdują się dane kontaktowe Zarządu:

a) Artur Nowak-Gocławski, tel. 602 472 383, e-mail: artur@goclawski.pl
b) Katarzyna Dmowska, tel. 602 354 833, e-mail: katarzyna@dmowska.pl
c) Michał Kwasek, tel. 694 684 824, e-mail: michal.kwasek@grupaang.com.

Klient uważający, że zostały naruszone zasady etyki, może zwrócić się do Komisji Etyki ANG Spółdzielni pisząc na adres: etyka@angkredyty.pl. Więcej informacji, skład Komisji Etyki oraz Kodeks Etyczny znajduje się na stronie: www.angkredyty.pl.

ANG Spółdzielnia jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Klient może zwróć się do Komisji Etyki KPF. Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

a) w formie listownej na adres biura KPF ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
b) w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl .
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kpf.pl.

W przypadku odrzucenia reklamacji istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o interwencję lub próbę polubownego załatwienia sporu. Wniosek można złożyć:
a) w formie listownej na adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
b) w formie wiadomości e-mail: biuro@rf.gov.pl Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rf.gov.pl.

Więcej informacji o działaniach i wynikach finansowych ANG Spółdzielni znajduje się w wydawanym corocznie raporcie społecznym, który dostępny jest pod adresem: www.angkredyty.pl.

Kodeks Etyczny

Odpowiedzialność ma zastosowanie zarówno do naszej pracy, jak i do życia prywatnego. Poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze czyny przed naszymi rodzinami, naszym otoczeniem, a w biznesie przed klientami i współpracownikami. Poniżej znajdują się zasady Kodeksu Etycznego którymi się kierujemy przy prowadzeniu naszej działalności.

1. STOSUJEMY ZASADY ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY
• Podejmujemy wysiłki na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży zarówno w naszej organizacji, jak i w branży finansowej oraz kategorycznie przeciwstawiamy się wszelkim działaniom mogącym prowadzić do nieodpowiedzialnej, tzw. złej sprzedaży, czyli misselingu.
• Na naszym rozumieniu, odpowiedzialna sprzedaż w branży finansowej to taka relacja z klientem, która sprawia, że otrzymuje on produkt finansowy, który jest mu potrzebny, który rozumie i na który go stać.
• W naszych działaniach sprzedażowych zawsze szukamy równowagi, pomiędzy interesami naszych partnerów finansowych, współpracowników i klientów.
• Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie warunki i postanowienia umowy, zwłaszcza, jeżeli dotyczą grożących klientowi konsekwencji i ryzyk finansowych, były dla naszych klientów przejrzyste, jasne i dające poczucie zaufania do nas, jako przedstawicieli branży finansowej.
• Dbamy o jakość, profesjonalizm i wysokie standardy obsługi klientów.

2. DARZYMY SIĘ SZACUNKIEM I ZAUFANIEM, UCZCIWIE I LOJALNIE PODCHODZIMY DO WZAJEMNYCH RELACJI. WSPÓŁPRACUJEMY ZE SOBĄ I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
• Szanujemy swoich współpracowników i partnerów biznesowych, wspieramy się wzajemnie.
• Współpracujemy z osobami, ktore szanują nasz system wartości i zechca stawać sie częścia tożsamości ANG.
• Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bezinteresownie pomagamy innym.
• Identyfikujemy się z marka ANG i zawsze komunikujemy przynależność do ANG.
• Odpowiadamy za potrzeby wspólne społeczności ANG, włączając się i uczestnicząc w inicjatywach z tym związanych.
• Decyzje biznesowe podejmujemy myśląc długofalowo i biorąc pod uwagę ich konsekwencje dla nas, klientów, partnerów biznesowych, innych interesariuszy i środowiska.

3. TWORZYMY ODPOWIEDZIALNE, SPRAWIEDLIWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY
• Współpracując z ANG, nie współpracujemy biznesowo jedocześnie z bezposrednią konkurencja ANG.
• Nie rekrutujemy i nie proponujemy współpracy pracownikom i współpracownikom oraz partnerom biznesowym innych spółdzielców ANG.
• Nie konkurujemy cenowo z innymi spółdzielcami ANG i nie stosujemy dumpingowych cen w celu zdobycia partnerów do współpracy.
• Tworzymy kulturę pracy oparta na szacunku do drugiego człowieka i przyrody.
• W relacjach ze współpracownikami kierujemy się naszą odpowiedzialnością za te relacje.
• Zapewniamy współpracownikom godziwe warunki pracy i wynagrodzenia.
• Stosujemy uczciwe praktyki związane z zatrudnianiem i podjęciem współpracy.

4. WAŻNE SĄ DLA NAS ROZWÓJ I EDUKACJA – DZIĘKI NIM MOŻEMY ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE*
• Dbamy o rozwój osobisty, zarówno na poziomie zawodowym, jak i humanistycznym.
• Uaktualniamy i uzupełniamy konieczna wiedzę fachową poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie umiejetności.
• Korzystamy z dostepnych w ANG szkoleń i rozwiązań sprzyjajacych naszemu rozwojowi.
* Dokumenty zewnętrzne: Zasady dobrych praktyk KPF – część IV Pośrednik Kredytowy.
* Dokumenty wewnętrzne: Program szkoleń; Standardy pracy.

5. PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA ORAZ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH UMÓW
• Wykonujemy nasze obowiązki z należytą starannościa, uwzględniając zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne regulacje prawne.
• Dbamy o ochronę danych osobowych naszych klientow i poufność posiadanych informacji.
* Dokumenty zewnętrzne: Zasady dobrych praktyk KPF – część IV Pośrednik Kredytowy.
* Dokumenty wewnętrzne: Standardy pracy; Polityka compliance – ochrona danych osobowych, postepowanie z danymi poufnymi.

6. UNIKAMY KONFLIKTU INTERESÓW
• Unikamy konfliktu interesów. Jeżeli konflikt taki zaistnial – dążymy do jego rozwiązania z zapewnieniem uczciwego i rzetelnego traktowania współpracowników, klientów i partnerów.
• Problematyczne kwestie i nieprawidłowości dotyczące tematów objętych Kodeksem Etycznym zgłaszamy do Komisji Etyki.
• W kazdym przypadku możemy skorzystać ze wsparcia członków zarządu, którzy moga pełnić funkcję mediatora.

7. DBAMY O UCZCIWĄ I PRZEJŻYSTA KOMUNIKACJĘ
• Naszym partnerom przekazujemy wszelkie niezbedne informacje, które według naszej wiedzy mogą wpłynąć na ich decyzje biznesowe.
• Dbamy o to, by informacje przekazywane naszym klientom były rzetelne, i nie wprowadzały ich w błąd.
• W komunikacji marketingowej nie stosujemy informacji budujących niewłaściwe przesłanki decyzji naszych partnerów lub/i klientów.
• Potrafimy przyznać się do błędów i zawsze wyciagamy z nich wnioski.

8. BUDUJEMY PARTNERSKIE I DŁUGOTERMINOWE RELACJE Z KLIENTAMI I PARTNERAMI BIZNESOWYMI
• Dobro klienta zawsze stawiamy wyzej niz nasze dobro i własne korzyści finansowe.
• Każdego klienta traktujemy z szacunkiem i zrozumieniem, proponujac optymalną ofertę dpasowaną do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
• Jesteśmy odpowiedzialni wobec klientów, otwarcie informujac o warunkach współpracy, procesie i produktach.
• W naszym postepowaniu kierujemy się dbałościa o interesy naszych partnerów finansowych.

9. PRZESTRZEGAMY ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI
• We wzajemnych stosunkach kierujemy się dobrymi obyczajami z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.
• Szanujemy i dbamy o dobre relacje z konkurencją.
• Nie wyrażamy się źle o konkurencji. W komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej skupiamy się na swoich atutach a nie na wadach konkurencji. W ten sposób mozemy budowac naszą pozycję rynkową.

10. WYSTRZEGAMY SIĘ WSZELKICH PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI. DBAMY O RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY
• Wdrażamy politykę równego traktowania i różnorodności w miejsu pracy w obszarach dotyczących rekrutacji, dostepu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, gozenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mobbingiem.
• Dbaymy, aby ANG była miejscem wolnym od wszelkich form dyskryminacji. Dlatego tez nie dyskryminujemy naszych współpracowników, klientów, i pozostałych interesariuszy ze względu na płeć, wiek, poglady religine lub polityczne, niepełnosprawność, orientację seksualną itp.
• Z różnorodności z zainteresowaniem czerpiemy inspirację i wiedzę.
• Wyrażanie przez współpracowników opinii w mediach, w tym szczególnie w społecznościowych, powinno uwzgledniać wartości i zasady obowiązujące w ANG.
• Powinnismy unikac wypowiedzi obraźliwych, dyskryminujących, naruszających godność człowieka, łamiących zasady Kodeksu Etycznego.

11. ANGAŻUJEMY SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO
• Działamy na rzecz dobra wspólnego, angażując się w miarę naszych możliwości w rozwiązywanie problemów społecznych.
• Naszym współpracownikom stwarzamy możliwość samorealizacji w ramach programu wolontariatu pracowniczego.
• Zachęcamy naszych klientów, współpracowników, partnerów biznesowych i ich rodziny do angażowania się w dobro wspólne społeczności, w jakich żyjemy.
• Solidaryzujemy się ze społecznością spółdzielczą, wspierając ruch spółdzielczy i spółdzielcze inicjatywy.
• Angażujemy się w inicjatywy na rzecz doskonalenia branży finansowej.

12. OGRANICZAMY NASZ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
• Podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Staramy się działać zgodnie z zasadą 3xU: używaj mniej, utylizuj, użyj powtórnie.
• Ograniczamy zużycie papieru. Jeżeli musimy drukować - drukujemy po obu stronach kartki, na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu, z certyfikatem FSC.
• Nasze materiały marketingowe, np. ulotki, wizytówki, teczki, plakaty, drukujemy na papierze z certyfikatem FSC, pochodzącym w 100% z recyklingu.
• Komunikujemy klientom, partnerom biznesowym, współpracownikom o naszej odpowiedzialności w tym zakresie.

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszyscy spółdzielcy, pracownicy i współpracownicy ANG są zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu Etycznego i zgłaszania w dobrej wierze wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości, które w ich ocenie są nieetyczne i niezgodne z zapisami Kodeksu Etycznego. Wszelkie pytania, wątpliwości i nieprawidłowości rozpatrywane są przez Komisję Etyki ANG.

KOMISJA ETYKI

W przypadku rozpatrywania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zasad Kodeksu Etycznego czy też ich stosowania na co dzień, do dyspozycji jest Komisja Etyki, która służy pomocą. Aktualny skład Komisji Etyki oraz jej regulamin dostępny jest na www.angkredyty.pl w zakładce Etyka.

Komisja realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie zasad etyki zawodowej w relacjach członków i współpracowników Spółdzielni z klientami i innymi grupami interesariuszy a także poprzez promowanie i wyjaśnianie zasad etyki w środowisku ANG oraz ocenę przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego ANG.

Zgłoś swoje pytanie, wątpliwość lub naruszenie zasad Kodeksu do naszej Komisji Etyki:
etyka@angkredyty.pl

Wyłączenia odpowiedzialności

Materiały promocyjne dystrybuowane przez POLASSETS oraz informacje i treści zamieszczone i udostępnione na niniejszej Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zostać uznane za doradztwo, poradę, bądź rekomendację inwestycyjną, prawną, podatkową, księgową, ani w zakresie kredytu hipotecznego w jakiejkolwiek formie i w jakiejkolwiek sprawie. Nie stanowią one rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, ani rekomendacji do powstrzymania się od dokonania jakiekolwiek transakcji.

POLASSETS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na Stronie Internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści na niej zawartych, a także w związku z działaniami podjętymi na podstawie udostępnionych treści.

W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na Stronie Internetowej powinny zasięgnąć porady POLASSETS, a w celu uzyskania porady bądź doradztwa w zakresie wymagającym posiadania odpowiednich uprawnień, zezwoleń lub licencji powinny zasięgnąć porady u osób i instytucji posiadających wymagane uprawnienia, zezwolenia i licencje.

Ostrzeżenie o ryzyku inwestycyjnym

Wszelkie formy inwestowania - także na rynku nieruchomości wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. W szczególności należy wymienić ryzyko rynkowe, ryzyko prawne, ryzyko kredytowe kontrahenta oraz ryzyko płynności inwestycji. Klienci powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą oraz konsultacjami z uprawnionymi do tego osobami i podmiotami.

Zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji

Klient będący konsumentem w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm), bądź inna osoba uprawniona z tytułu umowy zawartej z POLASSETS, ma prawo do wnoszenia reklamacji dotyczącej usług realizowanych przez POLASSETS. Klient ma prawo złożyć za pośrednictwem POLASSETS reklamację na usługi podmiotów, z którymi POLASSETS zawarła umowy o współpracę i które to usługi oferuje klientom.

Klient może złożyć reklamacje w jeden z następujących sposobów:

a) listownie na adres: POLASSETS Sp. z o.o., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław
b) pocztą elektroniczną na adres: info@polassets.com c) osobiście w siedzibie POLASSETS
d) w sposób wskazany we właściwej umowie zawartej z podmiotem zewnętrznym dotyczącej produktu lub usługi zawartej za pośrednictwem POLASSETS.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko klienta
b) nr PESEL
c) adres korespondencyjny
d) nr umowy, której reklamacja dotyczy
e) opis zgłaszanych zastrzeżeń
f) oczekiwania klienta dotyczące rozwiązania reklamacji
g) w przypadku pisemnych reklamacji, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby ją składającej.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, POLASSETS zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez klienta.

Na żądanie Klienta POLASSETS przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji – pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas może być przedłużony do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, o czym POLASSETS poinformuje składającego reklamację wcześniej i wskaże nowy termin udzielenia odpowiedzi oraz przyczynę opóźnienia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

Jeżeli otrzymana decyzja nie spełni oczekiwań Klienta, ma on prawo do złożenia odwołania w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje składane na usługi innych podmiotów niż POLASSETS rozpatrzone zostaną zgodnie z odrębnymi zasadami obowiązującymi w instytucji, której reklamacja dotyczy. O zasadach tych klient zostanie poinformowany w stosownej umowie dotyczącej produktu lub usługi zawieranej za pośrednictwem POLASSETS.

Zasady opisane w niniejszej nocie prawnej nie mają zastosowania do podmiotów innych niż konsumenci, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm).

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Właścicielem niniejszej Strony Internetowej w domenie www.polassets.com jest POLASSETS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320 (50-020 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000689129, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych wpłaconym w całości, NIP 8971842881, REGON 367907299 ("POLASSETS”).

POLASSETS zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.

Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej Stronie Internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a POLASSETS nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Zawartość Strony Internetowej, wszelkie treści prezentowane na niej stanowią prawnie zastrzeżoną własność intelektualną POLASSETS lub współpracujących firm partnerskich i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Treści i materiały udostępnione na niniejszej Stronie Internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody POLASSETS wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Możliwe jest pobieranie informacji ze Strony, jednak POLASSETS zachowuje wszelkie prawa do treści.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane na Stronie Internetowej stanowią własność POLASSETS lub współpracujących firm partnerskich. Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do POLASSETS nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody POLASSETS.

Informacje podane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Strona Internetowa może zawierać informacje dotyczące zdarzeń przyszłych. Tego typu informacje zależą od wielu różnych czynników, w tym naukowych, biznesowych, ekonomicznych i finansowych; dlatego efekt tych czynników może się różnić od podanych na Stronie. POLASSETS nie ponosi odpowiedzialności za używanie Strony Internetowej.

Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że otwierają i używają Stronę Internetową wraz z zawartością na własną odpowiedzialność. POLASSETS nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne, wynikające z wejścia użytkownika na Stronę Internetową, używania lub niemożności używania Strony, ani za błędy lub przeoczenia w jej zawartości.

POLASSETS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których POLASSETS nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki zostały zamieszczone na Stronie Internetowej, oraz z których kierują na Stronę.

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, polityką prywatności, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony Internetowej, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów POLASSETS.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownicy nie wyrażają na nie zgody, nie mogą korzystać ze Strony Internetowej.

Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie niniejszego regulaminu zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.

POLASSETS może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszego regulaminu, dokonując jego aktualizacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez POLASSETS Sp. z o.o.

I. Informacje wprowadzające

1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez POLASSETS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław; NIP 8971842881; telefon: + 48 71 707 00 26; adres e-mail: info@polassets.com, strona internetowa: www.polassets.com.
2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a) POLASSETS - POLASSETS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
b) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
c) Strona – strona internetowa POLASSETS, dostępna pod adresem www.polassets.com
d) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
e) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
g) Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez POLASSETS;
h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
i) Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług POLASSETS, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
j) Usługodawca - POLASSETS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich podstron Strony.
4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

II. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez POLASSETS:

a) Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach w usługach oraz otoczeniu POLASSETS, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także, jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
b) Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez POLASSETS możliwych do ściągnięcia na komputer Użytkownika plików. Pliki te można pobrać bezpłatnie.
c) Formularz kontaktowy – Usługa polegająca na wysłaniu do POLASSETS zapytania e-mail bezpośrednio z poziomu Strony, bez konieczności korzystania z klienta pocztowego. Zapytanie może być o dowolnej treści lub może zawierać dane osobowe konieczne do skontaktowania się z Użytkownikiem celem przekazania mu informacji handlowej, o ile wyraził on taką wolę.
d) Webinary – Usługa polegająca na prezentacji Użytkownikowi treści audiowizualnych będących tematem webinara w formie transmisji na żywo. Webinar może być także zapisany i odtwarzany w dowolnym czasie. Webinary organizowane są za pomocą zewnętrznego systemu informatycznego.

III. Dodatkowe informacje o Usługach

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem powszechnym do ryzyka korzystania z sieci Internet. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ich zminimalizowanie.
3. Aktualne informacje dotyczące prywatności oraz plików cookies, zawarte są w Polityce cookies oraz Polityce prywatności POLASSETS.
4. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail info@polassets.com:

a) przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
b) poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
a) dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps);
b) posiadanie konta poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

IV. Warunki świadczenia Usług

1. POLASSETS świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych POLASSETS następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych POLASSETS lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, POLASSETS ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
5. POLASSETS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem POLASSETS.
6. Niezależnie od powyższego POLASSETS ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. POLASSETS nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
7. POLASSETS zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

V. Dane osobowe Usługobiorcy

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, numerów telefonu oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług.
2. POLASSETS oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych POLASSETS określa Polityka prywatności.

VI. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez POLASSETS na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Stronie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
3. Żaden fragment publikacji prezentowany na Stronie www.polassets.com nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia POLASSETS.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: info@polassets.com bądź pisemnie - na adres POLASSETS.
2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje na Usługi świadczone przez POLASSETS można składać w trybi eprzewidzianym przez Zasady składania oraz rozpatrywania reklamcji, które są zamieszczone na Stronie www.polassets.com/nota-prawna/
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 2 maja 2018 r.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili ze Strony www.polassets.com/nota-prawna/.
4. POLASSETS zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Stronie www.polassets.com i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
5. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.Loading...